Pasívny dom spĺňa požiadavky kladené na dom v energetickej triede A0 s veľkou rezervou. Dom v triede A0 nespĺňa parametre pasívneho domu.

Pasívny dom na rozdiel od domu v energetickej triede A0 vyžaduje na začiatku vyššiu investíciu do výstavby, ALE….. V tomto článku Vám ukážeme, že napriek tomu budete od prvého dňa v pasívnom dome platiť menej peňazí za vyšší komfort!

Na konkrétnom príklade Vám ukážeme, že suma splátky hypotéky na zvýšenú počiatočnú investíciu pasívneho domu + náklady na vykurovanie sú spolu nižšie, ako len samotné náklady na vykurovanie v dome triedy A0. Stavať pasívny dom sa teda ekonomicky oplatí.   

 

 

 

Pasívny dom je navrhnutý tak, aby Vám poskytoval vysokú kvalitu bývania (správne osadenie na pozemok, dobrá vnútorná dispozícia, dostatok svetla, čerstvý vzduch, vyššie vnútorné povrchové teploty obvodových konštrukcii domu a vzduchotesnosť obálky, vďaka čomu môžete sedieť hneď pri okne a nebudete cítiť sálanie chladu ani prefukovanie, lepší letný komfort vďaka tieneniu) a minimalizoval prevádzkové náklady. Vysoká kvalita stavebného prevedenia domu sa prejaví na bezproblémovej prevádzkevyššej životnosti domu, čo bude viesť k vyššej hodnote na trhu nehnuteľností.

Od roku 2021 podľa zákona každý stavebník bude musieť stavať v energetickej triede A0. Nie je ale dôvod postaviť si dom len v štandarde A0, keď stavať podľa zásad pre pasívne domy je racionálnejšie a navyše aj ekonomicky rentabilnejšie.

V tomto článku si vysvetlíme základné pojmy „pasívny dom“ a dom „triedy A0“. Na modelovom príklade si ukážeme, ako sme prišli k záverom, že vyššie investičné náklady do pasívneho domu na začiatku výstavby sú ekonomicky rentabilnejšie.

 

Základné pojmy

Pojem pasívny dom bol zadefinovaný na začiatku 90-tych rokov nezávislým výskumným inštitútom PHI z Nemecka. Jeho úmyslom bolo na základe reálnych projektov z histórie a poznatkov zo stavebnej fyziky zadefinovať energetický koncept budúcnosti použiteľný kdekoľvek na svete. Súčasnosť potvrdzuje, že tento cieľ sa podarilo dosiahnuť. Mnohé moderné domy sa stavajú v pasívnom štandarde po celom svete.

Pasívny dom musí spĺňat tri základné požiadavky: merná potreba energie na vykurovanie / chladenie maximálne 15,4kWh/m2.rok, vzduchotesnosť tepelnoizolačnej obálky maximálne 0,6 1/h a maximálna spotreba primárnej energie 125kWh/m2.rok.

Pasívny dom v prvom rade kladie dôraz na kvalitu tepelnoizolačnej obálky domu. To znamená kvalitné zateplenie podlahy, obvodových stien, strechy, kvalitné okná so správnym osadením, eliminácia všetkých tepelných mostov a zabezpečenie vzduchotesnosti stavby. Keď sa tieto veci raz urobia správne, budú bezúdržbovo dlhodobo fungovať. Takto kvalitne „obalený“ dom potrebuje minimálne množstvo tepla na vykúrenie. Z toho vyplývajú minimálne náklady na vykurovanie. Pre letný komfort pasívny dom počíta s exteriérovým tienením (presahmi striech,  exteriérovými žalúziami,…) čo minimalizuje potrebu na chladenie domu, t.j. minimálne náklady na chladenie.

Slovenská legislatíva ale pojem pasívny dom nepozná. Tento pojem nebol implementovaný ani do našich noriem ani zákonov.

Budova v energetickej triede A0 (tiež označovaná ako budova s takmer nulovou potrebou energie) je označenie energetického štandardu budovy podľa slovenskej legislatívy (zákon 555/2005 Z.z. a vyhlášky 364/2012Z.z. resp 324/2016 Z.z.). Základné požiadavky na dom v energetickej triede A0maximálna potreba tepla na vykurovanie (táto požiadavka sa mení v závislosti od faktoru tvaru budovy (podiel celkovej plochy tepelnej obálky budovy a obostavaného objemu budovy ohraničeného tepelnou obálkou)) a požiadavka na maximálnu hodnotu spotreby primárnej energie (množstvo energie z neobnoviteľných a obnoviteľných zdrojov, ktoré je potrebné na výrobu energie na pokrytie energetickej potreby v budove), ktorá musí byť do 54kWh/m2.rok. Dosiahnutie triedy A0 bude pre všetky nové budovy na Slovensku povinné od 1.1.2021. Dovtedy musia nové obytné budovy spĺňať energetickú triedu A1 (t.j. primárna energia do 108kWh/m2.rok).

Dom v energetickej triede A0 na rozdiel od pasívneho domu vychádza z inej logiky. Nekladie taký dôraz na kvalitu tepelnoizolačnej obálky objektu, tá sa zrealizuje v horších parametroch (menej tepelnej izolácie, nie jasné požiadavky na riešenie tepelných mostov a na vzduchotesnosť). Z toho vyplýva približne trojnásobne vyššia potreba tepla na vykurovanie ako pri pasívnom dome. Následne na splnenie požadovaných parametrov pre triedu A0 je potrebné použiť drahšie technológie. Rovnako v lete pri horšej tepelnoizolačnej obálke prichádza k skoršiemu prehrievaniu objektu a tým pádom vyšším nákladom na chladenie.

 

Modelový príklad

A teraz už sľúbený konkrétny príklad. Ako modelový dom sme použili nami ponúkaný typový jednopodlažný dom Noorlys B, ktorý bol navrhnutý v ateliéri Createrra. Dom uvažujeme murovaný so železobetónovým stropom, zateplenie stien aj plochej strechy polystyrénom, základy na styrodure, okná aj dvere uvažované plastové s trojsklom. Na energetický a ekonomický prepočet bol použitý kalkulačný nástroj PHPP 9.6, ktorý sa používa na certifikáciu pasívnych domov. Merná potreba energie kWh/m2.rok je prepočítaná na m2 vykurovanej podlahovej plochy, čo je v tomto prípade 109m2. Pre dom Noorlys B je kalkulované s nasledujúcimi vstupnými hodnotami:

 

 

Potreba tepla na vykurovanie – dom v energetickej triede A0 musí podľa normy spĺňať dve požiadavky súčasne – maximálne u-hodnoty (súčiniteľe prechodu tepla) obalových konštrukcii domu (podlaha, obvodové steny, strecha, okná a dvere) a maximálna potreba tepla na vykurovanie domu. Aby dom Noorlys B A0 splnil maximálnu potrebu tepla na vykurovanie, ktorá je v tomto prípade 46,5kWh/m2.rok, museli byť použíté výrazne lepšie u-hodnoty pre obvodové konštrukcie domu než požaduje norma (až o 100-110mm tepelnej izolácie viac na steny aj strechu ako požaduje norma) a zároveň musela byť použitá aj rekuperácia (rekuperácia znižuje tepelnú stratu domu vetraním o cca 250%). S u-hodnotami podľa normy a bez rekuperácie by dosiahol hodnotu cca 70kWh/m2.rok. Je zarážajúce, že u-hodnoty požadované normou ani zďaleka nezabezpečili pri Noorlys B A0 dosiahnutie požiadavky na maximálnu potrebu tepla na vykurovanie požadované tou istou normou….

Noorlys B Pasív uvažujeme automaticky s rekuperáciou, je to súčasť pasívneho konceptu. Na rozdiel od Noorlys B A0 by ale pasívny dom Noorlys B Pasív splnil normové požiadavky na vykurovanie pre domy v triede A0 aj bez rekuperácie (dosiahol by hodnotu 35kWh/m2.rok). Rekuperáciu v každom prípade odporúčame použiť každému stavebníkovi, je to významná pridaná hodnota pre kvalitu vzduchu v interiéri každého domu.

 

 

Primárna energia (PE) pri pasívnych domoch má požiadavku maximálne 125kWh/m2.rok. Do tejto hodnoty sa započítava všetka energia spotrebovaná v dome prenásobená faktormi PE. Všetka energia spotrebovaná v dome je energia na vykurovanie, chladenie, TUV, rekuperáciu a elektrina spotrebovaná v domácnosti (osvetlenie, umývačka, chladnička, práčka, sušička, v sporák, drobné spotrebiče). Požiadavka na PE je pri  domoch v energetickej triede A0 do 54kWh/m2.rok. Na rozdiel od pasívnych domov, pri rodinných domoch v energetickej triede A0 sa do primárnej energie započítava iba energia spotrebovaná na vykurovanie a prípravu TUV prenásobená faktormi PE. Preto nie je možné jednoducho porovnať hodnotu primárnej energie pre rodinné domy z energetického certifikátu podľa Slovenskej legislatívy s hodnotou primárnej energie uvedenou na certifikáte pre pasívne domy, ich obsah je zásadne iný.

Na splnenie zákonnej požiadavky na maximálnu primárnu energiu 54kWh/m2.rok, pre Noorlys B A0 muselo byť použité ako zdroj výroby tepla tepelné čerpadlo, s plynovým kotlom by túto podmienku dom nesplnil. Tepelné čerpadlo má približne trojnásobne vyššiu účinnosť ako plynový kotol, ktorá eliminuje nepriaznivý PE faktor pre elektrickú energiu z čoho vyplýva celkovo nižšia hodnota primárnej energie pri použití tepelného čerpadla. Dom Noorlys B Pasív túto požiadavku spĺňa so značnou rezervou aj pri použití plynového kotla, dokonca by ju splnil pri použití plynového kotla a bez rekuperácie.

Paradoxne sa do primárnej energie podľa metodiky pre rodinné domy v triede A0 nezapočítava energia spotrebovaná rekuperačnou jednotkou. To nedáva zmysel, keďže len vďaka rekuperácii vie Noorlys B A0 splniť tepelnotechnické požiadavky metodiky. V nasledujúcej tabuľke uvádzame informačne energetickú spotrebu rekuperácie a PE vrátane rekuperácie.

 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Noorlys B Pasív najmä vďaka kvalitnejšej tepelnoizolačnej obálke aj s použitím lacnejších technológii dosahuje lepšie energetické parametre ako dom Noorlys B A0, ktorý na kompenzáciu slabšej tepelnej obálky musí použiť drahšiu technológiu.

 

Porovnanie nákladov

Ako je to ale po zohľadnení obstarávacích nákladov na výstavbu a samotných prevádzkových nákladov na vykurovanie?

 

 

Obstarávacie náklady na výstavbu Noorlys B Pasív sú vyššie v porovnaní s Noorlys B A0 o 7 045,40€. Viď tabuľka nižšie, do výstavby Noorlys B Pasív by ale bolo možné investovať na začiatku až o 9 233€ viac ako do Noorlys B A0 a stále by bola investícia pri zohľadnení energetických úspor rentabilná (uvažovaná 30-ročná hypotéka s 2,5% úrokom, priemerné ceny energii uvedené v tabuľke pre uvažované obdobie 30 rokov). To znamená, že Noorlys B Pasív bude v súčte náklady na výstavbu + prevádzkové náklady na vykurovanie lacnejší od Noorlys B A0 o 2187,60€ (9233€-7045,40€). Ak by na vyššiu investíciu investor nepotreboval hypotéku, ale mal by k dispozícii svoje financie, bolo by možné investovať na výstavbu ešte viac a peniaze by sa mu počas prevádzky vrátili.

Hospodárnosť a cena energií pri pasívnom dome

V našom prípade, aj keď sa do Noorlys B Pasív investuje do výstavby na začiatku o 7045,40€, reálne ročné náklady na vykurovanie a splácanie vyššej investície (viď graf na začiatku) budú stále nižšie od samotných nákladov na vykurovanie Noorlys B A0. V prepočte na mesiac to znamená, že v dome Noorlys B A0 bude majiteľ platiť mesačne za vykurovanie 49,42€/mesiac, v dome Noorlys B Pasív budú mesačné náklady na vykurovanie + splátka hypotéky spolu 44,20€/mesiac. To znamená, že od prvého dňa budete platiť v pasívnom dome menej za vyšší komfort ! Prečo teda stavať podľa kritérii pre domy A0 ak za menej peňazí viete mať lepší dom?

Je veľkou chybou, ak je postoj stavebníkov taký, že štát ich núti stavať podľa určitých energetických štandardov a preto sa v lepšom prípade iba snažia tieto požiadavky naplniť na nevyhnutné minimum, v horšom prípade, obísť ich kde sa dá. Dom s kvalitnou tepelnoizolačnou obálkou a kvalitným vnútorným prostredím je v prvom rade veľkým benefitom pre stavebníka, čo už mnohí majitelia pasívnych domov pochopili. Preto sami prichádzajú s požiadavkou, aby sme im ich vysnívaný dom postavili v pasívnom štandarde. Ak máte o pasívny dom záujem, obrátte sa na nás a my Vám kvalitný pasívny dom postavíme.